Lever Unilateral Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

78

نام دیگر حرکت:

پشت سیم کش دستگاه تک خم

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روبروی دستگاه سیم کش ایستاده و یک دستگیره به دستگاه وصل کنید، سپس وزنه مورد نظرتان را انتخاب کرده و بعد دست مخالف را روی زانو گذاشته کمی خم شوید(تقریبا 45 درجه و کمی بیشتر) سپس دستگیره را گرفته و به سمت بالا بکشید کمی مکث کرده سپس به نقطه آغازین بازگردید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).