آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو دستگاه نشسته دست موازی1

Lever Triceps Extension parallel grip1

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

336

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

مچ دست ثابت بوده و خم نشود.بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی دستگاه پشت بازو دست موازی نشسته و وزن مورد دلخواه خود را انتخاب کنید.
تکیه داده و بازو را به تکیه گاه بچسبانید و دستگیره‌ها را محکم بگیرید.
این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
دستگیره‌ها را به سمت جلو هل بدهید تا آرنج‌ها صاف شوند(اما آرنج‌ها قفل نشوند).
پس از یک مکث کوتاه آهسته به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را پایین میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را بالا می آورید نفس بکشید(دم)