آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات بازو

پشت بازو دیپ دستگاه (صفحه وزنه)

Lever Triceps Dip (plate loaded)

عضله اصلی حرکت:

سه سر بازویی (پشت بازو)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ساعد

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

341

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

بازوها ثابت و دست ها فقط از آرنج خم می شوند.حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید.گردن در راستای ستون فقرات.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی صندلی دستگاه دیپ نشسته وزنه مورد نیاز را روی دستگاه قرار بدید و دسته ها را بگیرید. آرنج خود را در کنار بدن نگه دارید تا فشار ناشی از انجام تمرین بر روی عضله پشت بازو متمرکز باشد. این نقطه شروع شما خواهد بود.
با منقبض کردن عضله های پشت بازو، دست ها را صاف کنید.
برای باقی ماندن فشار روی عضله پشت بازو ، آرنج ها را کمی خم نگه دارید. سپس دست ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را پایین میبرید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را بالا می آورید نفس بکشید(دم)