Lever Standing Rear Kick

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

755

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه مورد نظر را انتخاب کرده و یک پای خود را روی دستگاه قرار داده و با انقباض عضلان باسن به عقب هل دهید کمی مکث کرده و برگردید.
بعد از اتمام تکرارها با پای دیگر انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را عقب می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)