آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

پرس سرشانه با دستگاه صفحه وزنه دست جمع

Lever Shoulder Press Close Grip (plate loaded)

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

181

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا نشیمنگاه را با تناسب قدتان تنظیم کرده و سپس بر روی صندلی نشسته و وزن را انتخاب کنید.
دسته‌ها را به صورتی که کف دست ها رو به جلو باشند و فاصله دست ها کمتر از عرض شانه باشد گرفته و آرنج دستانتان را خم کنید و همچنین آرنج‌ها باید با کمر در یک راستا باشد.
این نقطه شروع خواهد بود.دستان خود را به سمت بالا برده و یک ثانیه در نقطه اوج حرکت مکث کنید.
به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).