آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پشتی

زیربغل H دستگاه

Lever Seated Row H (plate loaded)

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

68

نام دیگر حرکت:

پشت دستگاه H صفحه وزنه جفت دست

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی دستگاه H وزنه مورد نیاز را قرار دهید و دستگیره ها را گرفته و به سمت خود بکشید و به آرامی به حالت اولیه برگردانید

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت خود میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت دستگاه میبرید نفس بکشید(دم).