آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

پرس پا دستگاه نشسته افقی

Lever Seated Leg Press

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

680

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوها قفل نمی شوند .گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

صندلی دستگاه را تنظیم کرده و روی آن بنشینید.
وزنه مناسب با تمرین خود را انتخاب نموده، سپس پاها را روی سطح مقابل گذشته و کمی بیش از عرض شانه بازکنید. دسته‌‏ها را گرفته، وضعیت مناسبی برای ستون فقرات اتخاذ کرده، سینه را بالا نگه‌داشته و سر روبه‌جلو باشد. اکنون در وضعیت آغاز حرکت هستید.
با ایجاد حرکت از طریق پاشنه‏‌ها و کشش مفصل ران و زانو، صندلی را به سمت بالا هل دهید. زانوها را قفل نکنید.
بعد از لحظه‌‏ای مکث در نقطه اوج حرکت، بدون برخورد وزنه‌‏ها بر روی‌هم به وضعیت شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را صاف میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین و به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)