آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

پشت پا دستگاه نشسته

Lever Seated Leg Curl

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – ساق پا

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

742

نام دیگر حرکت:

پشت پا دستگاه نشسته

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی صندلی دستگاه بنشینید،کمر خود را صاف نگه دارید و به صندلی تکیه دهید
پد زانو را تنظیم کنید.
وزنه مناسب را انتخاب کنید و دسته های دستگاه را بگیرید.
زانو های خود را خم کنید و پد دستگاه را عقب ببرید.
کمی مکث کنید و دستگاه را به حالت اولیه بازگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را عقب می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)