Lever Seated Hip Adduction

عضله اصلی حرکت:

نزدیک کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

747

نام دیگر حرکت:

خیاطه نزدیک شونده

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی صندلی دستگاه بشینید و پاهایتان را روی پدهای دستگاه بگذارید.
پاهایتان را به سمت داخل فشار دهید و به هم نزدیک کنید.
هنگامی که پاهایتان را به سمت بیرون حرکت می دهید ، عمل دم و هنگامی که آنها را به سمت داخل فشار می دهید ،عمل بازدم را انجام دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

هنگامی که پاهایتان را به سمت داخل فشار می دهید نفس خود را آزاد کنید (بازدم) را انجام دهید. وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)