Lever Seated Hip Abduction

عضله اصلی حرکت:

دور کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

748

نام دیگر حرکت:

خیاطه دور شونده

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی دستگاه بنشینید.
پشت خود را به پشتی تکیه دهید.
پاها را روی بالشتک های مناسب قرار دهید.
با پاها به سمت بیرون فشار وارد کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

هنگامی که پاهایتان را به سمت خارج فشار می دهید نفس خود را آزاد کنید (بازدم) را انجام دهید. وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)