آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سرشانه

پرس سرشانه با دستگاه سیم کش دست چکشی

Lever Seated Hammer Grip Shoulder Press

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

182

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی دستگاه پرس سرشانه سیم کش نشسته و وزنه را انتخاب کنید.
دستگیره‌های موجود در طرفین را گرفته (کف دست ها روبه هم باشند) و آرنج‌های خود را موازی با نیم‌تنه خود خم‌کنید. این حالت آغازین حرکت خواهد بود.
اکنون هم‌زمان با بازدم دستگیره‌ها را بالابرده و بازوهای خود را کاملاً بازکنید. در بالاترین نقطه، یک ثانیه به‌صورت منقبض باقی بمانید.
دستگیره‌ها را هم‌زمان با دم به‌آرامی پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).