Lever Seated Fly Chest

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

413

نام دیگر حرکت:

قفسه سینه دستگاه

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی دستگاه قفسه سینه(فلای) نشسته و دستگیره‌ها ، ارتفاع صندلی و وزنه را نسبت به بدن خود تنظیم میکنیم.دستگیره ها را طوری بگیرید که دست ها صاف بوده و آرنج و بازو باهم زاویه بسیار کمی داشته باشند.
با منقبض کردن عضله سینه دست‌ها را به سمت داخل بیاورید ، مکث کرده و به نقطه شروع باز گردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت جلو فشار می دهید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)