Lever Seated Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

509

نام دیگر حرکت:

کرانچ دستگاه نشسته

caution

نکات و خطا ها

حتماً حرکت را به‌آرامی و کنترل‌شده انجام دهید. برای حرکت دادن وزنه از عضلات شکم خود استفاده کنید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه را انتخاب کرده و روی دستگاه کرانچ بنشینید. پاهای خود را زیر پدهای تعبیه‌ شده در دستگاه قرار داده و دسته‌ها را بگیرید.
هم‌زمان با خم کردن بالاتنه خود، شروع به بلند کردن پاها کنید. هنگام اجرای این بخش از حرکت نفس خود را بیرون دهید.
پس از یک ثانیه مکث، به داخل نفس کشیده و به وضعیت شروع بگردید.
حرکت را به تعداد توصیه‌شده تکرار نمایید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پایین می روید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)