Lever One Arm Lateral Wide Pulldown T

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

72

نام دیگر حرکت:

پشت دستگاه T پول دان تک دست

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی دستگاه سیم کش زیربغل نشسته ، وزنه مورد نیاز را انتخاب کرده و دستگیره را در حالت باز و به صورت تک دست بگیرید طوری که کف دست ها رو به جلو باشد ، سپس به سمت پایین بکشید و با کمی مکث به حالت شروع حرکت برگردید سپس با دست دیگر نیز حرکت را اجرا کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).