Lever Lying Reverse T Bar Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

81

نام دیگر حرکت:

پشت تی بار هالترخم خوابیده مچ برعکس

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب هالتر جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا وزنه متناسب را انتخاب کنید، پاهای خود را بر روی کف تعبیه شده دستگاه قرار دهید(فاصله بین پاها اندازه عرض شانه باشد). زانو را کمی خم کنید و از باسن به سمت جلو خم شوید و سینه خود را روی دستگاه مانند تصویر قرار داده و دستگیره تعبیه شده را به صورت برعکس بگیرید.
از صاف بودن کمر اطمینان حاصل کرده و میله را از محل قرارگیری در آورید.
این نقطه شروع خواهد بود.
با خم کردن آرنج و جمع کرده تیغه‌های شانه به یکدیگر، میله را به سمت سینه آورید.
پس ازکمی مکث آهسته به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی هالتر را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).