Lever Lying Leg Curl

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – ساق پا

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

740

نام دیگر حرکت:

پشت پا دستگاه خوابیده

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

رو به شکم روی دستگاه دراز بکشید و زانوها را رویِ پدها بگذارید و و در حالی که پاها صاف است، غلتک ها پشت مچ ها قرار می گیرند.
زانوها را تا حدی که غلتک ها با ران ها تماس پیدا کنند، خم کنید و از بالا بردن لگن حین حرکت پرهیز کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین و به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)