آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

پرس سینه دستگاه خوابیده

Lever Lying Chest Press

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

407

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه مورد نظر را روی دستگاه انتخاب کنید و روی دستگاه بخوابید، دستگیره‌های دستگاه را بگیرید.
دستگیره‌ها را تا زمانی که دست‌تان باز شود به آرامی به جلو هل بدهید.
بعد از باز شدن آرام به حالت اول برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت بالا فشار می دهید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)