Lever Lateral Raise

عضله اصلی حرکت:

سرشانه (دلتوئید)

عضلات کمکی:

ذوزنقه – ساعد

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

186

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی ماشین بنشینید، آرنج‌تان را زیر بالشتک قرار دهید(زاویه آرنج و بازو 90 درجه باشد) و دستگیره را بگیرید.
آرنج‌تان را تا سطح شانه‌هایتان بالا بیاورید تا بازوهایتان موازی با زمین باشد.
به آرامی آرنج‌تان را تا کنارتان پایین بیاورید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره ها را به سمت بالا میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره ها را به سمت پایین میبرید نفس بکشید(دم).