Lever Kneeling Leg Curl

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – ساق پا

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

741

نام دیگر حرکت:

پشت پا دستگاه ایستاده

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بر روی دستگاه پشت پا ایستاده بایستید و پاشنه پا را پشت بالشتک قرار دهید. با انقباض عضله همسترینگ(پشت پا) بالشتک را به سمت بالا هدایت کنید.
تا جایی که تقریبا زانوها 90 درجه شوند، کمی مکث کنید و آهسته به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین و به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)