Lever High Row (plate-loaded) T

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

74

نام دیگر حرکت:

پشت پاروئی T

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه مناسب را به دستگاه اضافه کرده . دسته‌ها را به‌گونه‌ای که کف دست‌ها روبه‌جلو باشد بگیرید. این وضعیت شروع زیر بغل پاروئی از بالا با دستگاه است.
با خم کردن آرنج و جمع‌کردن کتف‌ها، دسته‌ها را به سمت تنه بکشید.
در نقطه پایینی حرکت مکث کرده و سپس به‌آرامی دسته‌ها را به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).