Lever High Row Close Grip (plate loaded)

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

77

نام دیگر حرکت:

پشت پاروئی H دست جمع

caution

نکات و خطا ها

از جهش و پرتاب دستگیره جلوگیری کرده و حرکت را به آرامی و کامل انجام دهید.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

وزنه مناسب را به دستگاه اضافه کرده . دسته‌ها را به‌گونه‌ای که کف دست‌ها روبه‌ همدیگر و فاصله کمی از یکدیگر داشته باشند بگیرید. این وضعیت شروع زیر بغل پاروئی از بالا با دستگاه است.
با خم کردن آرنج و جمع‌کردن کتف‌ها، دسته‌ها را به سمت تنه بکشید.
در نقطه پایینی حرکت مکث کرده و سپس به‌آرامی دسته‌ها را به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت پایین میکشید نفس را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به سمت بالا میبرید نفس بکشید(دم).