Lever Crossovers

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

426

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

حین اجرای حرکت مچ دست ثابت. بوده و خم نشود.گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برروی دستگاه کراس اور از بالا بنشینید و وزنه مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
دستگیره ها را گرفته و با انقباض عضلات سینه به سمت پایین بکشید کمی مکث کرده و به سمت بالا برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستگیره را به سمت پایین میکشید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی دستگیره را به حالت اولیه برمیگردانید نفس بکشید(دم)