Lever Back Extension

عضله اصلی حرکت:

فیله کمر

عضلات کمکی:

همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

86

نام دیگر حرکت:

فیله دستگاه نشسته

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

دستگاه را تنظیم کرده و وزنه مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی آن قرار دهید.
به گونه ای بر روی دستگاه بنشینید که پشتی کمر شما در مقابل غلتک قرار بگیرد. دسته را محکم نگه دارید و پاهایتان را بر روی زیرپایی قرار دهید.
سرتان را ثابت نگه داشته و به سمت جلو نگاه کنید. سینه شما باید رو به جلو باشد. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
با ایجاد کشش در مفصل ران و ستون فقرات حرکت را آغاز کرده و بدن خود را صاف کنید و غلتک را به سمت عقب فشار دهید.
در بالای حرکت مکث کوتاهی کرده و سپس به آرامی به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به سمت عقب میروید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.