آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

پشت پا با وزن بدن روی توپ تمرینی

Leg Curl (on training ball)

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – ساق پا

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

771

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین قرارگرفته، بر روی کمر دراز بکشید و کف پاها را روی توپ بگذارید.
فاصله شما از توپ به حدی باشد که در هنگام صاف کردن پاها مچ‏‌ها روی توپ قرار بگیرند. اکنون در وضعیت آغاز حرکت پشت پا روی توپ هستید.
باسن را از زمین جدا کرده و وزن خود را روی تیغه شانه‏‌ها و پا‏ها منتقل کنید.
زانوها را خم نموده و با انقباض در عضلات همسترینگ (پشت پا) تا آنجا که می‌‏توانید توپ را به خود نزدیک کنید.
بعد از مکثی کوتاه به وضعیت آغازین بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی توپ را به سمت خود می آورید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)