Landmine 180

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

راست شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

498

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

میله هالتر را در یک‌گوشه ثابت نگه‌دارید. وزنه دلخواه را به هالتر اضافه کنید.
هالتر را از زمین بلند کرده، با هر دو دست آن را تا سطح شانه بالا آورده و دست‌ها را در مقابل خود بکشید. این وضعیت شروع حرکت است.
حرکت را با چرخش تنه و باسن و درحالی‌که وزنه را کاملاً به یک سمت بدن می‌چرخانید، آغاز کنید. در طول حرکت دست‌ها را صاف و کشیده نگه‌دارید.
جهت حرکت را تغییر داده و وزنه را به سمت مخالف بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به طرفین می چرخید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)