آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

شکم غلتک (زانو روی زمین)

Kneeling Wheel Rollout

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

577

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

به جای غلتک می توانید از میله هالتر (که در هر سمت آن‌یک صفحه 2.5 تا 5 کیلویی قرار دارد) استفاده کنید . گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

غلتک را با هر دودست گرفته و روی زمین زانو بزنید.
حالا غلتک را روی زمین و در مقابل خود قرار دهید به‌گونه‌ای که وزن بدن روی دست‌ها و زانو باشد (مشابه حالت شنا روی زانو). این وضعیت شروع حرکت است.
به‌آرامی غلتک را روبه‌جلو غلتانده و بدن را بکشید. نکته: تا جایی که می‌توانید و بدون برخورد به زمین، پایین بروید.
پس از مکث در حالت کشیده، خود را عقب کشیده و به نقطه شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به پایین می روید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)