آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات سینه

حالت شنا زانو روی زمین و لمس کردن شانه ها با انگشتان دست

Kneeling Shoulder Tap

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

459

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع کف دست ها و زانوها را روی زمین بگذارید. فاصله دست ها کمی بیشتر از عرض شانه باز باشند.در همین حالت به صورت تناوبی با هر دست خود شانه مخالف آن دست را لمس کنید

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید