Kneeling plank

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی – سه سر بازویی(پشت بازو) – دلتوئید

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

628

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای اجرای حرکت ، دستان شما باید به طور مستقیم زیر شانه‌ها قرار بگیرند، ساعد دست‌ها روی زمین و زانوها روی زمین باشد.
کمرتان هم صاف و شکم‌تان باید کشیده باشد، در همین حالت بمانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید