Kneeling Cobra Push up

عضله اصلی حرکت:

سینه

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – سه سر بازویی(پشت بازو)

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

446

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع کف دست ها و زانوها را روی زمین بگذارید. فاصله دست ها بیشتر عرض شانه باز باشند. آرنج ها را خم کنید پایین برید تا سینه به زمین نزدیک شود.
در پایین کمی مکث کرده و فقط بالا تنه خود را مانند مار کبری بالا بیاورید(از کمر به پایین همان حالت موازی با سطح زمین بمانید) دست ها را صاف کرده سینه را بالا بگیرید و همین مسیر را به حالت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)