Kneeling Back Rotation Stretch

عضله اصلی حرکت:

پشت

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

844

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات باشد. اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین زانو بزنید.دست ها روی زمین قرار داده. این وضعیت شروع حرکت است.
حال با چرخش کمر به طرفین یکی از دست ها را به سمت سقف بالا ببرید و کمر و عضلات پشت را تحت کشش پویا و یا ایستا با توجه به برنامه خود قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید