آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

کرانچ نشسته لمس کردن زانو

Knee Touch Crunch

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

مورب شکمی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

575

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی زمین بشیتید و زانوها را خم کنید و کف پا را روی زمین بگذارید.
دست ها را صاف و کشیده جلو خود نگه داشته و شانه ها را از زمین بلند کنید و با نوک انگشتان را به سمت زانوها برده و برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)