آموزش حرکات, آموزش حرکات کششی

زانو بالا

Knee Raise

عضله اصلی حرکت:

سرینی – همسترینگ – چهار سر ران

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

893

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و زانوی خود را بالا اورده و با کمک دست ها تا انجا که می توانید زانوی خود را در شکم جمع کنید . نگه دارید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید