Knee Flexion

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

779

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و یک پای خود را تکیه گاه کرده و پای دیگر را از زانو به سمت عقب خم کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را به عقب خم می کنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)