آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا

جلو پا نشسته با وزن بدن تناوبی

Knee Extension

عضله اصلی حرکت:

چهارسر ران

عضلات کمکی:

سرینی – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

718

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

روی یک نیمکت یا صندلی بنشینید و پای خود را به صورت تناوبی از زانو خم کرده و بالا بیاورید تا پای خود تقریبا صاف شود ولی زانو خود قفل نشود.
کمی مکث کرده و آهسته به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را صاف میکنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین و به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)