Kicks Leg Bent

عضله اصلی حرکت:

سرینی

عضلات کمکی:

همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

782

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

در حالتی که کف دست ها و نوک انگشتان پا روی زمین هستند قرار گیرید.
مچ دستانتان و شانه هایتان باید روی خطی عمودی باشند.
در همین حالت پاهای خود را به صورت تناوبی بالا آورده و حین بالا آوردن زانو را خم کنید و به سمت بالا لگد بزنید، دربالا مکث کرده و برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پای خود را بالا می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)