آموزش حرکات, آموزش حرکات ترکیبی

سوئینگ کتل بل بالای سر

Kettlebell Overhand Grip Swing

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ – چهار سر ران – دلتوئید(سرشانه)

عضلات کمکی:

شکم – ساق

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

830

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ابتدا پاهای خود را اندازه عرض شانه بازکرده و یک کتل بل را در میان پاهای خود بگذارید.
با خم شدن از ناحیه پایین کمر و زانوها کتل بل را با دو دست بگیرید.
این نقطه شروع خواهد بود.
با حفظ موقعیت و بالا نگه داشتن سر با ایجاد انرژی کتل بل را از بین پاها به بالا آورده و در زمان بالا آوردن کتل بل زانوها و کمر را صاف کنید.
سپس مجددا به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)