Kettlebell One Arm Row

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چند مفصلی

کد تمرین:

27

نام دیگر حرکت:

پشت کتلبل خم تک دست

caution

نکات و خطا ها

سر هم تراز با ستون فقرات باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کتلبل را در یک دست گرفته یک پا جلو و یک پا عقب و زانوها کمی خم میشوند . ساعد دستی که کتلبل نداره رو میذاریم روی زانو و با جمع کردن تیغه شانه‌ای و خم کردن آرنج‌ها و آوردن دست‌ها به صورت عمودی در کنار بدن به سمت بالا تا 90 درجه شدن زاویه بین جلو بازو و ساعد ادامه دهید.
پس از یک مکث کوتاه در نقطه اوج دامنه حرکت آهسته به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست ها را رو به پایین باز می کنید نفس بکشید و وقتی کتلبل را بالا می برید تا به بالا تنه برسد، نفس را آزاد کنید.