آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات شکمی

پهلو پرس خم با کتل بل

Kettlebell Bent Press

عضله اصلی حرکت:

مورب شکمی

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – راست شکمی – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

492

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

.اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد

start

حالت شروع و نحوه اجرا

کتل بل را از روی زمین مقابل شانه خود بردارید.کتل بل را به سمت بالا هدایت کنید و همزمان کمر خود را به سمت پایین حرکت دهید.
دستی را که آزاد است تا جایی که می توانید به سمت پایین هدایت کنید تا زمین را لمس کند. در تمام طول حرکت نگاه شما باید به کتل بل باشد.دوباره /اهسته به سمت بالا برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی به سمت بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به سمت پایین می روید نفس بکشید(دم)