Jumping Pull up

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه – ساعد – چهارسر – همسترینگ

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

113

نام دیگر حرکت:

پول آپ پرشی

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد..موقع رها کردن میله و پایین آمدن مراقب باشید آسیبی به زانوها و مچ پایتان وارد نشود

start

حالت شروع و نحوه اجرا

زیر میله بارفیکس بایستید و با یک پرش میله بارفیکس را به گونه ای بگیرید که عرض دستانتان کمی بیشتر از عرض شانه باشد.
نفس عمیقی بکشید و به ماهیچه سرین فشار وارد کنید و ماهیچه شکمتان را منقبض کنید. تیغه های شانه را به سمت پایین فشار دهید و با فعال کردن عضله لاتیسیموس ، آرنجتان را به سمت پایین بکشید.
چانه خود را به سمت میله بالا آورید. حال تا جایی که سر از دست ها بالاتر رود ، بالا تنه خود را تا جایی که عضله لاتیسیموس شما منقبض شود به سمت بالا بکشید. پس از مکثی مختصر در بالاترین نقطه به آرامی در حالی که عضله زیر بغل و دست ها کشیده هستند به نقطه شروع بازگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.