آموزش حرکات, آموزش حرکات عضلات پا, آموزش حرکات کششی

کشش پا دراز کش به طرفین

Iron Cross Stretch

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

884

نام دیگر حرکت:

کشش آهنی پا

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

طاق باز روی زمین دراز بکشید و دست و پاها را باز کنید و یکی از پاها را بالا آورده و به سمت مخالف بدن خود برده وعضلات پشت پا را تحت کشش قرار دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید