Inverted Row with TRX Wide Grip

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

97

نام دیگر حرکت:

زیر بغل پاروئی معلق دست باز

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

ارتفاع باند‌های تمرینی را تقریباً هم‌سطح با سینه تنظیم کنید. دسته‌ها را گرفته و به عقب خم شوید. بدن خود را کشیده و سر و سینه را بالا نگه‌دارید. دست‌ها باید کاملاً کشیده و صاف باشند. این وضعیت شروع حرکت است.
با خم کردن آرنج و فشردن کتف‌ها به یکدیگر حرکت را آغاز کنید.و وقتی خود را به سمت بالا میکشید دستان خود را بیشتر از عرض شانه ها باز کنید.
پس از تکمیل حرکت، لحظه‌ای مکث کرده و سپس به وضعیت شروع برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دستان خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.