Inverted Row Smith

عضله اصلی حرکت:

پشتی بزرگ (زیربغل)

عضلات کمکی:

سرشانه (دلتوئید) – ذوزنقه

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

84

نام دیگر حرکت:

پارویی دستگاه اسمیت زانو صاف

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آرام و کنترل شده باشد و کمر صاف و زانو خم نمیشه.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

هالتر دستگاه اسمیت را هم سطح با کمر قرار دهید.
درحالی‌که دست‌ها را بیشتر از عرض شانه باز کرده‌اید، هالتر را گرفته و از آن آویزان شوید. بدن شما باید صاف بوده و زانو ها نیز خم نمیشوند، پاشنه‌ها روی زمین قرار داشته و دست‌ها کاملاً کشیده شده باشد. این وضعیت شروع است.
با خم کردن آرنج و جمع کردن کتف‌ها، قفسه سینه خود را به سمت میله بکشید.
در اوج حرکت، لحظه‌ای مکث کرده و سپس به وضعیت شروع حرکت برگردید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی خود را به سمت بالا میکشید نفس خود را آزاد کنید و وقتی به حالت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید.