Inverse Leg Curl (on Lat machine)

عضله اصلی حرکت:

همسترینگ

عضلات کمکی:

سرینی – فیله

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

750

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

سعی کنید فشار روی عضلات همسترینگتان باشد.گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

یک میز یا نیمکت را پشت صندلی دستگاه لت قرار دهید.
روی صندلی دستگاه لت ، رو به روی نیمکت / میز، زانو بزنید و پاهای خود را محکم در زیر غلتک ها(بالشتک دستگاه لت که ساق پا زیر آن قرار می گیرد) محکم کنید.
دستان خود را روی سینه قرار دهید یا آنها را در کنار پهلو نگه دارید.
اجازه دهید بدن شما به آرامی و با احتیاط جلو بیفتد ، اطمینان حاصل کنید که تا حد امکان با عضلات همسترینگ خود ، فرود را کنترل می کنید.
وقتی به نیمکت رسیدید با دستان و فشار آن ها به نیمکت خود را به وضعیت شروع برگردانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی بالا می آیید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی پایین می روید نفس بکشید(دم)