Inchworm

عضله اصلی حرکت:

سینه – همسترینگ – دلتوئید(سرشانه) – سه سر بازوئی(پشت بازو)

عضلات کمکی:

چهار سر ران – پشت – ساق

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

825

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید و هسته بدن را نیز منقبض کنید. از میان تنه خم شوید، دستان خود را روی زمین قرار دهید و سپس آن را به سمت جلو ببرید. سعی کنید پاهای خود را به صورت صاف و مستقیم نگه دارید.
زمانی که به حالت شنا رسیدید یک تکرار حرکت شنا را انجام داده ، دوباره دست‌های خود را به سرعت به سمت پاها ببرید و بایستید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پایین می روید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع برمیگردید نفس بکشید(دم)