Hip Internal Rotation

عضله اصلی حرکت:

دور کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

778

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

لبه ی یک صندلی بنشینید یک پا را جلوتر بگذارید و پای جلویی را کمی باز کرده و آن را مانند یک آونگ حرکت دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید