Hip Circles Stretch

عضله اصلی حرکت:

باسن

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

تک مفصلی

کد تمرین:

870

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

زانوها خم نمیشوند . اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و دست ها را دور کمر قرار دهید و به صورت دایره ای در صفحه ی افقی کمر و باسن خود را بچرخانید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید