Hip Abduction

عضله اصلی حرکت:

دور کننده ها

عضلات کمکی:

چهار سر ران – سرینی

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

774

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

بایستید و پای خود را به سمت جانب و بالا ببرید و برگردانید به حالت اولیه.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی پاهای خود را بالا می برید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت بر میگردید نفس بکشید(دم)