آموزش حرکات, آموزش حرکات هوازی

زانو بلند درجا

High Knee

عضله اصلی حرکت:

*

عضلات کمکی:

*

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

897

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای شروع حرکت بایستید و پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکنید. آرنج را خم کرده و کنار بدن نگه‌دارید.زانوی راست را تا شکم بالا بیاورید.
دست چپ را به سمت جلو و دست راست را به سمت عقب حرکت دهید.پای راست را دوباره زمین بگذارید و در همین حین زانوی چپ را بالا ببرید. دست راست را به سمت جلو و دست چپ را به سمت عقب حرکت دهید.

breath

نحوه صحیح تنفس

تفاوتی ندارد کجا دم و بازدم انجام می دهید