Front Plank with Twist

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی – سه سر بازویی(پشت بازو) – دلتوئید

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

623

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

این حرکت از تمرینات شکمی مهم محسوب می‏‌شود. روی شکم بخوابید و وزن خود را روی انگشتان پا و ساعد قرار دهید. آرنج‌ها خمیده و دقیقاً زیر شانه هستند.
تمام مدت بدن را صاف نگه‌دارید. حول محور لگن به یک سمت چرخیده و به هنگام چرخش دست غیر درگیر را به‌صورت عمودی بالای بدن نگه‌دارید.
مکث کرده و به وضعیت آغازین بازگردید، سپس حرکت را برای سمت دیگر تکرار نمایید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی از زمین بلند می شوید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)