Front Plank with Arm and Leg Lift

عضله اصلی حرکت:

راست شکمی

عضلات کمکی:

چهارسر ران – مورب شکمی – سه سر بازویی(پشت بازو) – دلتوئید

مکانیک:

چندمفصلی

کد تمرین:

632

نام دیگر حرکت:

*

caution

نکات و خطا ها

گردن در راستای ستون فقرات بوده و اجرای حرکت آهسته و کنترل شده باشد.

start

حالت شروع و نحوه اجرا

برای اجرای حرکت، دستان شما باید به طور مستقیم زیر شانه‌ها قرار بگیرند، کف دست‌ها روی زمین و دست ها صاف و آرنج خم نمی شود و پاها هم پشت شما صاف شده باشند و پنجه پا روی زمین باشد.
کمرتان هم صاف و شکم‌تان باید کشیده باشد، در همین حالت یک دست و پای مخالفش را بلند کرده و بکشید و برگردانید به وضعیت شروع و با دست و پای دیگر تکرار کنید.

breath

نحوه صحیح تنفس

وقتی دست و پا را از زمین بلند می کنید نفس خود را آزاد کنید(بازدم) و وقتی به وضعیت شروع حرکت برمیگردید نفس بکشید(دم)